ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 16.03.2020

Опубликовано - 16.03.2020 16:48 (1707 раз(а) прочитано)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів

      Приватне акціонерне товариство «Бориспільський автозавод» (місце знаходження 08322, Київська обл., Бориспільський р-н., с. Проліски, вул. Броварська, 4,) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів.
      Дата проведення річних загальних зборів: 16 квітня 2020р.
      Час початку реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі у річних загальних зборах – 07:40, Час закінчення реєстрації – 07:55.
      Час початку проведення річних загальних зборів: 08:00 год.
Місце проведення річних загальних зборів: 08322, Київська обл., Бориспільський р-н., с. Проліски, вул. Броварська, 4, адміністративно-побутовий корпус, 2-й поверх, учбовий клас №1.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – на 24 год. 10.04.2020 р.

      Реєстрація акціонерів або їх представників буде проводитись 16 квітня 2020 р., за місцем проведення загальних зборів, з 07 год. 40 хв. до 07 год. 55 хв. Для реєстрації акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), представники акціонерів – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність на право участі в зборах та на голосування, оформлену згідно з чинним законодавством України.

 

Перелік питань, що виносяться на голосування (ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО):
 

1. Обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
8. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020-й рік.
10. Затвердження рішень Наглядової ради.
11. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року, визначення характеру та граничної вартості таких правочинів.
12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Бориспільський автозавод» за 2019 рік (тис. грн.) 


Найменування показника 

Період 

звітній

попередній

Усього активів 

107028

116353

Основні засоби 

38537

41290

Довгострокові фінансові інвестиції 

0

0

Запаси 

4478

4845

Сумарна дебіторська заборгованість 

26517

36370

Грошові кошти та їх еквіваленти 

132

157

Нерозподілений прибуток 

-168693

-196358

Власний капітал 

-136855

-164520

Статутний капітал 

1990

1990

Довгострокові зобов'язання 

163505

216690

Поточні зобов'язання 

118710

106667

Чистий прибуток (збиток) 

-19081

-17913

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

398000

398000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

35

38


      Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:
      - ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);
      - ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства");
      - до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;
      - вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);
      - отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів);
      - оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

      З матеріалами, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів акціонерів, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцем знаходження Товариства (Київська область, Бориспільський р-н, с. Проліски, вул. Броварська,4, адміністративно-побутовий корпус, 2-й поверх, приймальня) до дати проведення зборів в робочі дні: з 9.00 до 11.00, а в день проведення зборів – у місці їх проведення.
      Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Биченкова Валентина Іванівни.
      Довідки за телефоном: (044) 585-95-77.
      Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного http://baz.ua/

      Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається на ім'я Товариства за адресою: Київська область, Бориспільський р-н, с. Проліски, вул. Броварська,4, адміністративно-побутовий корпус, 2-й поверх, приймальня, в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

      Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:
      – акціонер – документ, що посвідчує його особу (паспорт, тощо);
      – представник акціонера – фізичної чи юридичної особи повинен надати документ, що посвідчує його особу (паспорт, тощо) та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах (довіреність); керівник акціонера - юридичної особи додатково надає належним чином завірені копії документів, що підтверджують його повноваження (виписка з ЄДР, наказ, протокол).
      Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.
      Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначеним того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в тому числі за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
      Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: за станом на 10.03.2020 р. загальна кількість простих акцій становить 398 000 штук, кількість голосуючих акцій становить 398 000 штук.

      Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.
 

Голова Правління Биченкова В.І.Проекти рішень з Переліку питань, що виносяться на голосування (порядку денного) загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОРИСПІЛЬСЬКИЙ АВТОЗАВОД"
(код ЄДРПОУ 31936646),
що відбудуться 16 квітня 2020 року.


      1. Обрання Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.
Проект рішення: Обрати Головою Лічильної комісії – Свинцова А.В., Членами Лічильної комісії – Македонського В.О. та Шкарупіна В.О. із припиненням їх повноважень з моменту закриття річних загальних зборів акціонерів товариства.

      2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення: Головою загальних зборів обрати Некрасова Д.А.;
Секретарем загальних зборів обрати Левченко О.В.

Затвердити наступний Регламент роботи Загальних зборів акціонерів 16 квітня 2020 року:

- Для доповіді Голови Правління по 3-му питанню порядку денного

- до 20 хв.

- Для доповіді Голови Наглядової ради по 4-му питанню порядку денного

- до 10 хв.

- Для доповіді по всім іншим питанням порядку денного

- до 5 хв.

- Для відповідей на запитання

- до 5 хв.

- Для виступів акціонерів і їхніх представників після кожної доповіді

– до 5 хв.


      Всі питання до доповідачів надаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій.
Один акціонер (представник акціонера) має право на один виступ по кожному з питань порядку денного.

      3. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік.
Проект рішення: Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік прийняти до відома.

     4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
Проект рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік прийняти до відома.

      5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.
Проект рішення: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік прийняти до відома.

      6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:
1. Затвердити звіти Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства за 2019-й рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2019-й рік задовільною.
3. Затвердити висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2019 -й рік.

      7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт, баланс та інші форми бухгалтерської звітності Товариства за 2019-й рік.

      8. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.
Проект рішення: У зв’язку зі збитками за результатами діяльності Товариства у 2019 році, дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

      9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020-й рік.
Проект рішення: Затвердити наступні напрями діяльності Товариства на 2020 рік.
- Виробництво вантажних автомобілів і навісного обладнання до них.
- Впровадження виробництва автобусів і вантажних автомобілей екологічного стандарту ЄВРО-6.
- Виробництво тролейбусів.
- Будівництво та поліпшення основних засобів.

      10. Затвердження рішень Наглядової ради.
Проект рішення: Затвердити всі рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства в звітному періоді та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

      11. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року, визначення характеру та граничної вартості таких правочинів.
Проект рішення: Попередньо схвалити правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги, а також реструктуризація заборгованості Товариства, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства граничною сукупною вартістю 300 000 000 (триста мільйонів) грн. 00 коп. або еквівалента цієї суми у будь-якій іноземній валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного правочину.
Надати повноваження щодо підписання значних правочинів Голові Правління Товариства, за умови їх обов’язкового попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства.

      12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.
Проект рішення: Надати попередньо згоду на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, предметом яких може бути майно або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства на загальну суму у еквіваленті до 300 000 000, 00 (триста мільйонів) грн., 00 коп.
Надати повноваження щодо підписання правочинів, щодо яких є заінтересованість Голові Правління Товариства, за умови їх обов’язкового попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства.

      Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного http://baz.ua/

Cкачати у архіві zip >>>

Читайте также:
Опубликовано - 29.04.2019 08:42 (2448 раз(а) прочитано)
Опубликовано - 15.04.2019 14:30 (2232 раз(а) прочитано)